Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24237852.

 1. 1. Definitie
  In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
  • 1.1 Uljee: Meesterbakker Uljee BV;
  • 1.2 Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik maakt van de producten en diensten van Uljee;
  • 1.3 Partijen: de opdrachtgever en Uljee gezamenlijk;
  • 1.4 Bestelling: de producten uit voorraad of op maat, die middels een schriftelijk of mondeling verzoek van de opdrachtgever in haar opdracht wordt vervaardigd en/of geleverd.
 1. 2. Toepasselijkheid
  • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Uljee.
  • 2.2. Van deze voorwaarden kan slechts vooraf, schriftelijk en expliciet op punten worden afgeweken. Alle overige bepalingen blijven onverkort van kracht.
  • 2.3. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de opdrachtgever van Uljee te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.
  • 2.4. Uljee behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 1. 3. Aanbiedingen en prijzen
  • 3.1. Alle prijzen vermeld in de winkels zijn inclusief btw. Alle in de offertes genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is vermeld of overeengekomen.
  • 3.2. Aanbiedingen door en prijzen van Uljee zijn vrijblijvend.
  • 3.3. Uljee accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.
  • 3.4. Uljee behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.
 1. 4. Bestellingen
  • 4.1. Bestellingen kunnen worden geplaatst per telefoon, in de winkel of via de website www.meesterbakker-uljee.nl. Dit laatste kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.
  • 4.2. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Uljee. Uljee behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.
  • 4.3. Opdrachtgever verplicht zich bij de bestelling een opgave te doen van naam, adres en telefoonnummer. Bij gebreke van correcte opgave van de benodigde gegevens behoudt Uljee zich het recht voor om bestellingen niet in behandeling te nemen.
  • 4.4. Bestellingen die vóór 17.00 u ’s middags worden besteld, kunnen de volgende dag worden bezorgd. Bestellingen die op maandagen dienen te worden bezorgd, dienen uiterlijk op de voorafgaande zaterdag vóór 16.00 uur te worden besteld.
  • 4.5. Van artikel 4.4 afwijkende besteltermijnen is overleg mogelijk. De opdrachtgever dient hiervoor contact op te nemen.
  • 4.6. Uljee behoudt zich het recht voor om te bepalen of een bestelling vooraf dient te worden betaald of dat het versturen van een rekening mogelijk is. In enkele gevallen wordt bij de bestelling al vermeld of betaling vooraf nodig is.
  • 4.7. De opdrachtgever kan een persoonlijke brief of kaart bij Uljee aanleveren, die bij de bestelling kan worden bijgevoegd. De brief of kaart dient door de opdrachtgever voorafgaand aan de aflevering van de bestelling aan Uljee te worden geleverd. Uljee is niet verantwoordelijk voor een correcte verwerking en/of aflevering van de brief of kaart. Eventueel is het mogelijk een tekst per e-mail in te zenden. Toezending en verwerking vindt slechts plaats in onderling overleg tussen partijen. De opdrachtgever dient voorafgaand aan de inzending van de tekst contact op te nemen met Uljee.
  • 4.8. Het is mogelijk om een taart met logo en/of afbeelding te vervaardigen. Het ontwerpen van de taart geschiedt enkel in onderling overleg tussen partijen. Een afbeelding op een taart wordt handmatig van marsepein of chocolade gemaakt. Logo’s en/of afbeeldingen dienen in JPG, GIF of PNG- bestandsformaat aangeleverd te worden. De kleuren van de op de taart aangebrachte logo en/of de afbeelding, kunnen afwijken van het origineel omdat Uljee gebruik maakt van natuurlijke kleurstoffen. Uljee kan voor deze afwijkingen niet aansprakelijk worden gesteld.
  • 4.9. Voor wijzigingen van de bestelling kan de opdrachtgever zich tot Uljee wenden. Een verzoek tot het wijzigen van de bestelling kan slechts schriftelijk worden gedaan. Uljee houdt zich het recht voor verzoeken per telefoon of in persoon niet in behandeling te nemen. Uljee kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Bij wijziging van de bestelling houdt Uljee zich het recht voor de eventuele daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
  • 4.10. Voor annulering van de bestelling kan de opdrachtgever zich tot Uljee wenden. Uljee houdt zich het recht voor annuleringen per telefoon of in persoon niet in behandeling te nemen. Uljee kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Bij annulering van de bestelling houdt Uljee zich het recht voor de eventuele daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 1. 5. Producten en uitstraling
  • 5.1. De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op de website.
  • 5.2. De gewichten van de bestellingen zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.
  • 5.3. Bruidsstandaarden, schalen en overig etaleermateriaal blijven eigendom van Uljee en dienen te worden geretourneerd.
  • 5.4. Indien het in 5.3 genoemde etaleermateriaal door verlies of welke oorzaak dan ook niet aan Uljee wordt geretourneerd, is Uljee gerechtigd om de kosten van vervanging van het materiaal in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 1. 6. Aflevering bestellingen
  • 6.1. Bestellingen worden bezorgd tot aan de deur, tenzij anders is overeengekomen. Indien aanwezig zullen de bestellingen bij de receptie worden afgeleverd. Uljee is niet verantwoordelijk voor aflevering elders in het pand.
  • 6.2. Mocht de bestelling om enige reden niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal deze worden geretourneerd aan Uljee. Tevens wordt er een afhaalbericht bij opdrachtgever in de bus gedaan, waarmee de opdrachtgever de bestelling aldaar kan afhalen.
  • 6.3. Indien bezorging niet heeft kunnen plaatsvinden, wordt de bestelling 24 uur bewaard. Eventuele nabezorging zal slechts plaatsvinden in onderling overleg tussen partijen.
  • 6.4. Uljee zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  • 6.5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.
  • 6.6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Uljee ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
 1. 7. Betaling
  • 7.1. Voor zakelijke opdrachtgevers is betaling mogelijk in contant, pin, via iDEAL op de webshop en middels een factuur. Indien betaling middels een factuur is overeengekomen, dan wordt de factuur binnen 7 dagen na levering van de bestelling verstuurd.
  • 7.2. Betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
  • 7.3. Particuliere opdrachtgevers kunnen slechts gebruik maken van betaling in contant, pin en via iDEAL op de webshop. Voor particuliere opdrachtgevers is het niet mogelijk te betalen middels factuur. Uljee accepteert geen creditcards.
  • 7.4. Aangeboden kortingen zijn slechts van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van 8 dagen na factuurdatum wordt voldaan. Bij gebreke van tijdige, dan wel volledige betaling behoudt Uljee zich het recht voor het reguliere tarief zonder korting of reductie in rekening te brengen.
  • 7.5. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van verplichtingen, dan is opdrachtgever een rente van 2% per maand over het factuurbedrag verschuldigd en dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien Uljee incassomaatregelen moet nemen is opdrachtgever buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. In het geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW is opdrachtgever direct na vervaltermijn van de factuur een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd van 15% van het verschuldigde en ten minste €75,00, nog voordat een aanmaning is verstuurd. Ten slotte is opdrachtgever alle andere kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, verschuldigd indien Uljee verdere maatregelen moet nemen om haar vordering te incasseren.
 1. 8. Risico en eigendom
  • 8.1. Het risico van het geleverde gaat van Uljee over naar de opdrachtgever bij aflevering van de bestelling.
  • 8.2. Eventueel gebruik van goederen en/of diensten van derden geschiedt volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. Uljee behoudt zich dan ook het recht voor om eventuele schade die derden mochten lijden in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 1. 9. Aansprakelijkheid
  • 9.1. Uljee is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Uljee is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Uljee komen.
  • 9.2. Uljee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
  • 9.3. Uljee kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en/of tekortkomingen van derden.
  • 9.4. Uljee is niet aansprakelijk voor vertragingen, onvolledigheden en/of onjuistheden van aan Uljee gedane bestellingen en/of mededelingen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Uljee. Aansprakelijkheid voor schade tegen welke opdrachtgever reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Uljee uitgesloten.
 1. 10. Intellectueel eigendom
  • 10.1. De opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Uljee geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  • 10.2. Uljee garandeert niet dat de geleverde bestellingen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 1. 11. Overmacht
  • 11.1. Ingeval van overmacht heeft Uljee het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de opdrachtgever schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Uljee gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  • 11.2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming, die niet aan Uljee kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 1. 12. Reclamatie
  • 12.1. Reclamaties dienen zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de datum van ontvangst van het product/ de producten. Eventuele reclamaties na deze termijn zullen niet in behandeling worden genomen.
  • 12.2. Om een reclamatie op haar juistheid te kunnen beoordelen dient de opdrachtgever het product te bewaren, zodat Uljee de reclamatie hierop kan beoordelen.
  • 12.3. Voor reclamatie dient de opdrachtgever zich in persoon te wenden tot Uljee. Uljee behoudt zich het recht voor om reclamaties anders dan in persoon niet in behandeling te nemen.
 1. 13. Slotbepalingen
  • 13.1. Alle contacten, correspondentie en transacties met Uljee geschieden onder voorbehoud van alle rechten en weren van Uljee.
  • 13.2. Niets uit uitgaven of publicaties van Uljee mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uljee.
  • 13.3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Uljee en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Meesterbakker Uljee BV
Ridderkerkstraat 59
3076 JV Rotterdam
[T] 010 - 419 03 71
[W] http://uljee.meesterbakker.nl
[E] kantoor@uljee.info
[KvK] Rotterdam 24237852
[BTW nr.] 809655561.B.02
[IBAN] NL74 RABO 0356 3014 51
[IBAN] NL95 INGB 0001 5506 98

Meesterbakker Uljee


Ridderkerkstraat 59
3076 JV  ROTTERDAM

Heeft u vragen?
Bel 010 - 419 03 71 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 16:00 uur geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal